Η γενική αποκάλυψη του Θεού. Κατα πόσο είναι επαρκής;

Η μελέτη της θείας αποκάλυψης προς την ανθρωπότητα ταξινομείται αφ’ ενός ως γενική, αφ’ ετέρου ως ειδική αποκάλυψη. Η γενική αποκάλυψη του Θεού συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία, την ιστορία καθώς και την ανθρώπινη φύση. Η Θεολογία της Φύσης επιχειρεί να μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους η ύπαρξη του Θεού γνωρίζεται έξω από τη Βίβλο, ειδικά κάνοντας χρήση των μεθόδων της λογικής. Η γενική αποκάλυψη του Θεού μπορεί μεν να μην είναι επαρκής για την σωτηρία του ανθρώπου, τον καθιστά όμως υπόλογο για την περεταίρω αναζήτησή της.

Κατεβάστε το κείμενο: Η γενική αποκάλυψη του Θεού. Κατα πόσο είναι επαρκής;